Fundacja Morska Hetman

Organizacja pożytku publicznego

 
Statut

 

I. Postanowienia ogólne
§ 1
Fundacja pod nazwą “Fundacja Morska HETMAN”, zwana dalej Fundacją jest organizacją pożytku publicznego. Fundacja została ustanowiona przez:
- Zdzisław Stanisław Derlicki, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej w Warszawie przy Alei Jana Pawła II nr 70/5 za numerem repertorium A nr 3155/2000 z dnia 15.03.2000 r., działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 06 kwietnia 1984 r. (j.t. Dz.U. z 1991r. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego statutu.

§ 2
Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia.

§ 3
Właściwym ministrem jest Minister Finansów.

§ 4
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może prowadzić działania w kraju jak i poza granicami RP. 
3. Fundacja może przystępować do spółek i fundacji.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 5
Fundacja używa pieczęci z napisem:
FUNDACJA MORSKA HETMAN

§ 6
Fundacja może ustanawiać odznaczenia, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.


II. Cele i zasady działania Fundacji
§ 7

Fundacja została powołana w celach:
1. upowszechniania kultury morskiej, wiedzy o morzu oraz problematyki żeglarstwa morskiego;
2. wspierania morskiego żeglarstwa regatowego oraz działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi;
3. ufundowania jachtu, który będzie kontynuował tradycje SY “HETMAN” na morzach i oceanach. 

§ 8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. popieranie działań zmierzających do przybliżenia wiedzy i kultury morskiej;
2. promowanie form twórczości obejmujących problematykę marynistyczną;
3. wspieranie inicjatyw, których celem jest rozpowszechnianie polskiej bandery na morzach i oceanach poprzez masowe uczestnictwo jachtów w międzynarodowych spotkaniach żeglarskich, rejsach oraz regatach;
4. szczególną troskę o bezpieczeństwo jednostek w morzu poprzez pomoc w finansowaniu, zakupie i wyposażaniu jachtów w osprzęt, sprzęt i urządzenia ratownictwa morskiego oraz sprzęt nawigacyjny podnoszący bezpieczeństwo żeglugi;
5. zabezpieczenie środków i finansowanie profesjonalnej działalności w sferze projektu, doboru stoczni, nadzoru przy budowie i samej budowy lub zakupu nowej jednostki mającej godnie kontynuować tradycje SY “HETMAN”.


III. Majątek i dochody Fundacji
§ 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1000 zł. (słownie złotych: jeden tysiąc), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.

§ 10
Dochody Fundacji pochodzą z:
a. darowizn, spadków i zapisów;
b. subwencji osób prawnych;
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
d. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.
e. dochodów z działalności gospodarczej.

§ 11
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.


IV. Organy i sposób zorganizowania Fundacji
§ 12

1. Organami Fundacji są:
- Fundator;
- Rada Fundacji;
- Zarząd Fundacji.

2. Fundator i członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tych organów, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z działalnością dla Fundacji.

3. Członkom organów fundacji zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu fundacji,
d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

3a. Członkiem Rady Fundacji nie może zostać osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

4. Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% członków organu, a w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego lub prezesa.Fundator
§ 13

Fundator jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji. Do kompetencji fundatora należy:
a. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji;
b. dokonywanie zmian statutu Fundacji na wniosek Zarządu;

§ 14
Fundator może działać przez pełnomocnika.


Rada Fundacji
§ 15
1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem kontroli o uprawnieniach inicjatywnych.
2. W skład rady wchodzi do pięciu osób powołanych przez Fundatora na okres trzech lat.
3. Do Rady Fundacji należy:
a. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji;
b. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania;
c. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
d. uchwalanie regulaminu działania zarządu;
e. ustalanie wynagrodzenia członków zarządu;
f. zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia pracowników biura Fundacji.

§ 16
Rada Fundacji wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza Fundacji.

§ 17
Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej przewodniczący. W posiedzeniach Rady Fundacji powinni uczestniczyć przedstawiciele zarządu w celu składania wyjaśnień.

Zarząd Fundacji
§ 18
W skład Zarządu Fundacji wchodzi prezes zarządu oraz do trzech członków powoływani na okres trzech lat.

§ 19
Pracami zarządu kieruje prezes zarządu.

§ 20
Prezes zarządu jest uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.

§ 21
Zarząd Fundacji:
a. kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz;
b. opracowuje plany jej działania;
c. sporządza sprawozdania z działalności;
d. sprawuje zarząd jej majątkiem;
e. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
f. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników biura fundacji
g. odpowiada za realizację celów statutowych.

§ 22
Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

§ 23
Członkowie zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Wynagrodzenie określa uchwała Rady Fundacji.


V. Działalność Gospodarcza Fundacji
§ 24
1. Zakres działalności gospodarczej obejmuje:
a. Transport morski (61.10.A); 
b. Transport wodny przybrzeżny (61.10.B); 
c. Działalność pośredników turystycznych (63.30.B);
d. Badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z); 
e. Reklamę (74.40.Z); 
f. Sprzedaż hurtową realizowaną na zlecenie (51.1); 
g. Sprzedaż detaliczną bezpośrednią prowadzoną poza siecią sklepową (52.63.A); 
h. Sprzedaż detaliczną pozostałą prowadzoną poza siecią sklepową (52.63.B);
i. Działalność komercyjną pozostałą (74.87.B).
2. Działalność gospodarcza prowadzona jest w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 25
Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej.


VI. Działalność pożytku publicznego
§ 26

1.Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
2.Działalność odpłatna pożytku publicznego prowadzona jest w zakresie:
a. Działalności związanej ze sportem, pozostałej (92.62.Z); 
b. Działalności związanej z organizacją targów i wystaw (74.87.A).
3.Działalność nieodpłatna pożytku publicznego prowadzona jest w zakresie :
a. Działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanej (91.33.Z);
b. Działalności domów i ośrodków kultury (92.31.F);
c. Działalności organizatorów turystyki (63.30.A); 
d. Działalności turystycznej pozostałej (63.30.D).


VII. Zmiana Statutu
§ 27
Zmiana statutu nie może dotyczyć celu Fundacji.

§ 28
Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje fundator na wniosek zarządu.


VII. Postanowienia końcowe
§ 29
Fundacja składa do dnia 31 marca właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 30
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
alarm

Alarm manewrowy


Zawsze z nami


Lofoty


Nawigacyjna